Please wait...

บริการติดตามรับรองผลการตรวจ ติดต่อสอบถาม (เวลา 8.30น.-20.00น.) สายด่วนสำนักงานประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) เบอร์ 1330 กด 14 ศูนย์ประสานงาน ATK เชียงใหม่ เบอร์ 065-4724315, 065-4724316, 065-4724317, 065-4724318, 065-4724319 ศูนย์ข้อมูลโควิดรพ.นครพิงค์ เบอร์ 065-472-3902 (ในเวลาราชการ) กรุณารอเจ้าหน้าที่ติดต่อแจ้งเลข ATK ก่อนเข้ามารับบริการที่โรงพยาบาล

เอกสารการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ด้วยเทคนิค Antigen Test Kit (ATK)

กรอก เลขบัตรประชาชน:
person
กรอก วันเดือนปีเกิด:
person
เลือก รายงาน: